वंदे मात्रम लिरिक्स,In Hindi India 2021

The great poet and composer of the pure national song (Vande Mataram)वंदे मात्रम लिरिक्स,

Name:- Bankim Chandra Chatterjee
Place of birth:- Kanthalpara in the town of north 24 Parganas, Gauhati
Father:- Yadav Chandra Chattopadhyaya
Mother:- Durga Devi

वंदे मात्रम लिरिक्स,In Hindi India 2021

वंदे मात्रम लिरिक्स,

देवनागरी में :-

वन्दे मातरम्

सुजलां सुफलाम्

मलयजशीतलाम्

शस्यशामलाम्

मातरम्।

शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीम्

फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीम्

सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीम्

सुखदां वरदां मातरम्।। १।। वन्दे मातरम्।

सप्त-कोटि-कण्ठ-कल-कल-निनाद-कराले

कोटि-भुजैर्धृत-खरकरवाले,

अबला केन मा एत बले।

बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं

रिपुदलवारिणीं मातरम्।। २।

।वन्दे मातरम्।

तुमि विद्या, तुमि धर्म

तुमि हृदि, तुमि मर्म

त्वम् हि प्राणा: शरीरे

बाहुते तुमि मा शक्ति,

हृदये तुमि मा भक्ति,

तोमारई प्रतिमा गडि

मन्दिरे-मन्दिरे|

त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी

कमला कमलदलविहारिणी

वाणी विद्यादायिनी,

नमामि त्वाम्न

मामि कमला म्अ

अतुलाम्सुजलां सुफलाम् मातरम्

।। ४।।वन्दे मातरम्।

श्यामलाम् सरलाम्

सुस्मिताम् भूषिताम्

धरणीं भरणीं मातरम्।। ५।।

वन्दे मातरम्।।

वंदे मात्रम लिरिक्स, Vande matram lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: